1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

01-01-2014

 

 

 

Daar waar deze voorwaarden geen duidelijkheid geven, wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

 

 

Contributie

·   

elk nieuw lid meldt zich door middel van het inschrijfformulier aan als lid voor onbepaalde tijd van de Gymnastiekvereniging OBQ en is gehouden aan de regels verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement.

·   

de aan het lidmaatschap verbonden contributie gaat in op de 1e of de 15e van de maand (afhankelijk van de eerste les volgend op de proefles).

·   

ieder nieuw lid mag gratis 1 proefles volgen; daarna is contributie verschuldigd, waarbij de minimale contributietermijn 2 maanden bedraagt.

·   

indien een les, om welke reden dan ook, vervalt, mag u ter compensatie op een ander tijdstip en/of een andere locatie een andere les volgen; er zal geen restitutie van contributie plaatsvinden.

·   

de contributies zijn gebaseerd op 12 maandelijkse termijnen per jaar.

·   

Omdat onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) betalen wij voor elk lid, per jaar of gedeelte daarvan, bondscontributie. De bondscontributie wordt telkens aan het begin van het jaar of op het moment dat de aanmelding als lid bij ons binnenkomt, aan de leden doorberekend.  De hoogte van de bondscontributie wordt door de KNGU vastgesteld.

 

Betalingen

·   

betaling van de contributie kan alleen via een machtiging voor automatische incasso of telebankieren.

·   

de contributie dient vooruit te worden voldaan. Dit betekent, dat vóór iedere maand de contributie op de rekening van onze vereniging moet zijn overgemaakt.

·   

indien de betaling niet tijdig is verricht, ook niet na aanmaning, zal het bestuur, zonder verdere ingebrekestelling, overgaan tot invordering.

 

Opzegging

·   

opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie.  Dit kan ook per e-mail. De contributie eindigt aan het einde van de maand volgend op de maand waarin u heeft opgezegd. Er wordt één maand opzegtermijn in acht genomen.

·   

mondelinge opzegging bij de leiding of het bestuur is dus niet mogelijk.

 

Leeuwarden, 01 januari 2014 - Het Bestuur.