Voorwaarden

Aanmelding

Elk nieuw lid meldt zich door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan als lid voor onbepaalde tijd van de Gymnastiekvereniging OBQ en is gehouden aan de regels verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement. Ieder nieuw lid heeft recht op een proefles, daarna is aanmelding als lid verplicht.

Contributie

Ieder nieuw lid mag gratis 1 proefles volgen; daarna is contributie verschuldigd, waarbij de minimale contributietermijn 3 maanden bedraagt. De contributie is gebaseerd op 4 kwartaal termijnen per jaar. De aan het lidmaatschap verbonden contributie gaat in op de 1e of de 15e van de maand (afhankelijk van de eerste les volgend op de proefles). Er zal geen restitutie van contributie plaatsvinden. Indien een les, om welke reden dan ook, vervalt, dan mag ter compensatie op een ander tijdstip en/of een andere locatie een andere les gevolgd worden.

Bondscontributie

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Hiervoor dragen we voor elk lid, per jaar of gedeelte daarvan, bondscontributie af. De bondscontributie wordt op jaarbasis separaat door ons geïnd. Telkens aan het begin van het jaar of op het moment dat de aanmelding als lid bij ons binnenkomt wordt deze afdracht aan de leden doorberekend. De hoogte van de bondscontributie wordt door de KNGU vastgesteld

Inschrijfgeld

Bij eerste aanmelding wordt eenmalig inschrijfgeld gerekend

Betalingen

Betaling van de contributie kan alleen via een machtiging voor automatische incasso. De contributie dient vooruit te worden voldaan. Indien de betaling niet tijdig is verricht, ook niet na aanmaning, zal het bestuur, zonder verdere ingebrekestelling, overgaan tot invordering.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal te geschieden. Mondelinge opzegging bij de leiding of het bestuur is dus niet mogelijk.

Inlichtingen:

Inlichting over het lidmaatschap en de contributie bij voorkeur bij de ledenadministratie:
e-mail: ledenadministratie@gymverenigingobq.nl

Daar waar deze voorwaarden geen duidelijkheid geven, wordt verwezen naar de statuten van de vereniging.


Leeuwarden, 1 januari 2018
Het Bestuur